tys streck eng
prominent
blue line
Adress: S-311 65 Vessigebro
Telefon: 0346-71 31 00
Mail info@tomal.se

Kvalitet

- Kvalitetssäkring är en strategisk uppgift inom Tomal AB och omfattar samtliga medarbetare. Det förväntas att samtliga medarbetare har en ständig strävan mot förbättring vad gäller kvalitet, konkurrenskraft och kundnytta.

- Begreppet kvalitetssäkring enligt ISO 9001.2015 står för en helhetssyn på Tomal AB:s totala verksamhet och avser interna och externa kunder. Varor och tjänster skall levereras i rätt tid och med rätt kvalitet enligt avtalade villkor.

- Vi skall som individer och som företaget Tomal AB agera på ett sätt som innebär att varje leverans kommer att utgöra en rekommendation för kommande affärer och befästa Tomal AB:s anseende som en pålitlig affärspartner. Regelbundna mätningar skall genomföras för att utvärdera om vi uppfyller kundernas förväntningar.

- Ledarskap inom företaget innebär ett engagerat åtagande för att nå kvalitetsmålen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miljö                   

                  

Tomal är ett verkstadsföretag och våra produkter används i stor utsträckning till vatten- och rökgasrening. Vår ambition är att ständigt minska vår miljöpåverkan och att förebygga föroreningar till vatten, mark och luft.

 

- Vi åtar oss att ständigt minska företagets energiförbrukning.

- Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav gällande lagar, förordningar och lokala bestämmelser.

- Vi prioriterar entreprenörer och leverantörer som har ett aktivt miljöarbete.

- Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete och bli bättre på miljöarbete.