Kvalitet

– Kvalitetssäkring är en strategisk uppgift inom Tomal AB och omfattar samtliga medarbetare. Det förväntas att samtliga medarbetare har en ständig strävan mot förbättring vad gäller kvalitet, konkurrenskraft och kundnytta.

 

– Begreppet kvalitetssäkring enligt ISO 9001.2015 står för en helhetssyn på Tomal AB:s totala verksamhet och avser interna och externa kunder. Varor och tjänster skall levereras i rätt tid och med rätt kvalitet enligt avtalade villkor.

 

– Vi skall som individer och som företaget Tomal AB agera på ett sätt som innebär att varje leverans kommer att utgöra en rekommendation för kommande affärer och befästa Tomal AB:s anseende som en pålitlig affärspartner. Regelbundna mätningar skall genomföras för att utvärdera om vi uppfyller kundernas förväntningar.

 

– Ledarskap inom företaget innebär ett engagerat åtagande för att nå kvalitetsmålen..

Miljö

Tomal är ett verkstadsföretag och våra produkter används i stor utsträckning till vatten- och rökgasrening. Vår ambition är att ständigt minska vår miljöpåverkan och att förebygga föroreningar till vatten, mark och luft.

 

– Vi åtar oss att ständigt minska företagets energiförbrukning.

 

– Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav gällande lagar, förordningar och lokala bestämmelser.

 

– Vi prioriterar entreprenörer och leverantörer som har ett aktivt miljöarbete.

 

– Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete och bli bättre på miljöarbete.

 

– Vi prioriterar transporter som är miljöcertifierade

WEEE-direktiv

Information om återvinning
Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Lämna alltid uttjänta elektronikprodukter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främjar återvinning av material. Batterier kan innehålla kvicksilver, bly eller kadmium – ämnen som är skadliga för vår hälsa och för vår miljö. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter eller hos organisationer som bevakar tillverkningsindustrin.

Tomals åtagande

När en produkt som Tomal har levererat skall kasseras, har Tomal ett insamlingssystem som bygger på att Tomal tar tillbaka uttjänt el-utrustning. Genom detta system ser Tomal till att den elektroniska utrustningen tas om hand på ett miljömässigt säkert sätt och att WEEE- och batteridirektiven uppfylls.

 

Vid köp av en el-utrustning från Tomal, så åtar sig Tomal att för varje såld el-utrustning inom EU ta om hand en kasserad el-utrustning med jämförbara funktioner som Tomals el-utrustning ersätter. Även om den är av ett annat fabrikat. I detta fall förbehåller sig Tomal rätten att ta ut en avgift för att täcka eventuella extra utgifter för att hantera en sådan el-utrustning.

 

Kontakta Tomal för mer information innan retur av produkt som inte producerats eller sålts av Tomal.

För returnerad Tomal el-utrustning inom EU står Tomal för alla kostnader för att ta om hand, behandla och återvinna enligt regelverket i WEEE- och batteridirektiven. Returnerad el-utrustning får inte innehålla eller vara förorenad med ämnen som är farliga för hälsa eller miljö. Slutanvändaren betalar för transporten av returnerad el-utrustning till Tomal.

 

Kontakta Tomal för mer information innan retur av produkt som producerats eller sålts av Tomal.