Miljö

Tomal är ett miljöteknikföretag som utvecklar, tillverkar och säljer kundanpassade produkter
och system för dosering av pulver och granulat. Vår ambition är att ständigt minska vår
miljöpåverkan och att förebygga föroreningar till mark, vatten och luft. Detta gör vi genom att:

 

 • Ständigt förbättra vår miljöprestanda genom att minska företagets C02 påverkan.
 • Följa gällande miljölagstiftning och andra krav gällande lagar, förordningar, lokala
  bestämmelser och övriga bindande krav.
 • Prioritera entreprenörer och leverantörer som har ett aktivt miljöarbete.
 • Utbilda personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete och bli
  bättre på miljöarbete både vid introduktion och via extern utbildning.
 • Prioritera transporter som är miljöcertifierade.
 • Beakta livscykelperspektivet vid inköp, konstruktion och utveckling och vid
  bedömning av miljöaspekter.
 • Identifiera risker och möjligheter avseende miljön för att minimera och förebygga
  miljöpåverkan.

 

Genom att arbeta med ovanstående anser vi att vi bidrar till en hållbar utveckling.
När kunden väljer oss så väljer de ett företag som värnar om miljön.

WEEE-direktiv

Information om återvinning
Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Lämna alltid uttjänta elektronikprodukter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främjar återvinning av material. Batterier kan innehålla kvicksilver, bly eller kadmium – ämnen som är skadliga för vår hälsa och för vår miljö. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter eller hos organisationer som bevakar tillverkningsindustrin.

Tomals åtagande

När en produkt som Tomal har levererat skall kasseras, har Tomal ett insamlingssystem som bygger på att Tomal tar tillbaka uttjänt el-utrustning. Genom detta system ser Tomal till att den elektroniska utrustningen tas om hand på ett miljömässigt säkert sätt och att WEEE- och batteridirektiven uppfylls.

 

Vid köp av en el-utrustning från Tomal, så åtar sig Tomal att för varje såld el-utrustning inom EU ta om hand en kasserad el-utrustning med jämförbara funktioner som Tomals el-utrustning ersätter. Även om den är av ett annat fabrikat. I detta fall förbehåller sig Tomal rätten att ta ut en avgift för att täcka eventuella extra utgifter för att hantera en sådan el-utrustning.

 

Kontakta Tomal för mer information innan retur av produkt som inte producerats eller sålts av Tomal.

För returnerad Tomal el-utrustning inom EU står Tomal för alla kostnader för att ta om hand, behandla och återvinna enligt regelverket i WEEE- och batteridirektiven. Returnerad el-utrustning får inte innehålla eller vara förorenad med ämnen som är farliga för hälsa eller miljö. Slutanvändaren betalar för transporten av returnerad el-utrustning till Tomal.

 

Kontakta Tomal för mer information innan retur av produkt som producerats eller sålts av Tomal.