Steinskogen

Steinskogen

Leverans: 2019

Kund: NCC

Biobränsleanläggning för asfaltsproduktion

Leveransen inkluderade en pelletsilo med cyklon, kvarnanläggning, lagringssilo för träpulver med tillhörande doseringslinje.

Då pellets och träpulver är ex-klassat inkluderades en fullt ATEX-godkänd anläggning.